top of page

Overige informatie 

Using Mobile Phones

Privacy en AVG, Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mijn dienstverlening. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Leefstijl Meta. Je dient je ervan bewust te zijn dat Leefstijl Meta niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites waar een link naar is opgenomen.

Leefstijl Meta respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Jouwe privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats

 • Je geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘voeding- en leefstijladvies bij overgewicht’ de kosten van het consult 


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding
Stap 3: Gesprek met de cliënt
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden
 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.

 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging: VIV Nederland info@vivnederland.nl. De klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl)

 3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

bottom of page